Aktualności

Wycieczka do biblioteki

Wycieczka do biblioteki

Dobrą okazją do rozwijania zainteresowań książką i wyrabiania motywacji do nauki czytania jest wizyta w bibliotece, którą to grupa Smerfy ma już za sobą. Wycieczka do biblioteki

PRZEDSZKOLIADA

PRZEDSZKOLIADA

Dnia 14.04. 2016r. odbyła się PRZEDSZKOLIADA, w której uczestniczyły dzieci z legnickich przedszkoli. Nasze przedszkole było najliczniej reprezentowane . PRZEDSZKOLIADA

warsztaty scrapbookingu dla rodziców i dzieci z grupy Smerfów i Misii

warsztaty scrapbookingu dla rodziców i dzieci z grupy Smerfów i Misii

Niepowtarzalne kartki zajączkami, motylkami, baziami i życzeniami „Wesołego Alleluja!” warsztaty scrapbookingu dla rodziców i dzieci z grupy Smerfów i Misii

Kontakt

 • Przedszkole Legnica, ul.Gliwicka 19-21
 • Kontakt z właścicielem przedszkola:
  601 580 698
  Kontakt z dyrektorem przedszkola:
  697 661 252

Zajęcia w ramach podstawy programowej

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego, opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

Zgodnie z jej założeniami, do głównych zadań przedszkola należy:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych, potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
 • rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną- zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń, w sposób zrozumiały dla innych,
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 •  kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych, poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
 • organizowanie, w miarę potrzeb, różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • współpraca z rodziną i wspomaganie jej w wychowywaniu dziecka oraz rozpoznawaniu jego możliwości rozwojowych,
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 W praktyce stosujemy, następujące metody pracy z dzieckiem:

 • Dziecięca matematyka,  prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, która jest koncepcją rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowaną tak, aby zapewnić im sukcesy w nauce szkolnej.
 • Nauka wczesnego czytania ,dr Ireny Majchrzak, która jest oryginalną metodą nauki czytania, stosowaną już w grupie najmłodszych dzieci. Jej punktem wyjścia są litery własnych imion dzieci.
 • Pedagogika zabawy, Carla Orffa. To metoda wychowania muzycznego dzieci, której głównym elementem jest śpiew i gra na prostych instrumentach perkusyjnych. Duży nacisk kładzie się na improwizację i rozwijanie ekspresji, a najważniejszym elementem w muzykowaniu jest rytm.
 • Elementy metody ruchu rozwijającego, Weroniki Sherborne są doskonałym pomysłem na wspomaganie rozwoju dziecka i wyrównywanie opóźnień w sferze emocjonalnej i społecznej. To metoda ucząca koncentrowania się na wykonywanym zadaniu, wyzwalająca wśród dzieci wiele radości i uśmiechu.
 • Elementy metody Klanzy- usprawnią u dzieci wszystkie poziomy komunikowania się, rozwiną pozytywne przeżycia jako wartość, unikając rywalizacji oraz wywołają emocje oddziałujące na wszystkie zmysły.


Nasze przedszkole, realizuje następujące programy wychowania przedszkolnego i edukacji przedszkolnej:

 • Trzylatki - „Wesołe przedszkole trzylatka”- program wychowania przedszkolnego i edukacji przedszkolnej.
 • Czterolatki -„Wesołe przedszkole czterolatka”- program wychowania przedszkolnego i edukacji przedszkolnej.
 • Pięciolatki.- Roczne przygotowanie przedszkolne- Tropiciele - „Od przedszkolaka do pierwszaka” - program wychowania przedszkolnego i edukacji przedszkolnej.